Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a potencionálnym klientom a klientom pri poskytovaní služieb uvedených v čl. III. týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť J & A Broukers, s. r. o., so sídlom: Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 46 396 373, DIČ: 2023361087, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76560/B (ďalej aj len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 2. Konateľom Poskytovateľa, a zároveň zodpovednou osobou je Jozef Knopp, info@databazavozidiel.sk.

 3. Poskytovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky https://www.databazavozidiel.sk/ (ďalej aj ako „Stránka“), ktorá umožňuje prístup do systému stránky, najmä v podobe využívania balíkov služieb. Systém Stránky je rozdelený na neplatenú a platenú časť.

 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a zakúpi si poskytnutie služby uvedenej v čl. III, na základe čoho získa prístup do platenej časti systému Stránky.

 5. Potencionálnym klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a využíva iba neplatenú časť systému Stránky.

 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

 7. Poskytovateľ poskytuje klientom a potencionálnym klientom zákaznícku podporu na telefónnom čísle 0915 711 731 každý pracovný deň od 8:00 do 18:00, tak isto na e-maile info@databazavozidiel.sk

Článok II.

„Balík služieb“

 1. Systém je rozdelený na neplatenú a platenú časť. Neplatená časť je voľne prístupná každému potencionálnemu klientovi bez akéhokoľvek poplatku. Táto neplatená časť systému poskytuje okrem iného prehľad informácií o dopytovanom motorovom vozidle, ktoré budú dostupné po zaplatení ceny za poskytnutie služby, ktorá je uvedená v cenníku Poskytovateľa. Pri aktuálnom rozhraní je klientovi alebo potencionálnemu klientovi umožnené bezplatné skúšobné využitie plnej funkcionality našej platformy v podobe získania 100 volaní zadarmo. Platená časť systému poskytuje klientom konkrétne informácie o dopytovanom motorovom vozidle. Údaje uvádzané v platenej a neplatenej časti systému sú uvedené v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 2. Tento systém je prístupný potencionálnym klientom a klientom Poskytovateľa prostredníctvom internetu na Stránke 24 hodín denne, s výnimkou krátkodobých technických odstávok nutných pre pravidelnú údržbu systému.

 3. Pod službou volanie sa rozumie získanie výstupu z databázy údajov o požadovanom vozidle.

Článok III.

Zmluva o poskytnutí služby. Rozsah poskytovaných služieb

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a klientom vzniká na základe vopred elektronicky zadanej objednávky zo strany klienta a následným zaplatením ceny za poskytnutie služby uvedenej nižšie. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pričom vyjadrenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami ešte pred zaplatením ceny za poskytnutie služby je nevyhnutným predpokladom na uzatvorenie zmluvy.

 2. Na základe uzatvoreného právneho vzťahu je Poskytovateľ povinný poskytnúť klientovi služby, za ktoré zaplatil, a to od okamihu pripísania platby za zvolený balík služieb v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 3. Poskytnutie zaplatenej služby spočíva v tom, že Poskytovateľ na základe jemu dostupných informácií, sprístupní klientovi v spoplatnenej časti systému vybrané údaje o dopytovanom motorovom vozidle.

 4. Klient má možnosť výberu z viacerých možností balíkov služieb, ktoré sú diferencované podľa počtu predplatených volaní a ich celkovej sumy.

 5. Klient má možnosť meniť zaplatenú službu aj v priebehu mesiaca jej poskytovania, a to zadaním nového balíka služieb za súčasného doplatenia cenového rozdielu medzi nižšou a vyššou službou. Klient má takisto možnosť zníženia predplateného balíka služieb, ktorá požiadavka bude zohľadnená od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy dôjde k účinnosti zníženia na zvolený nižší balík.

 6. Poskytovateľ sprístupňuje údaje o dopytovanom motorovom vozidle na základe zadania štátnej poznávacej značky dopytovaného motorového vozidla alebo výrobného identifikačného čísla dopytovaného motorového vozidla (VIN) do systému. V spoplatnenej časti systému sa sprístupňujú nasledovné druhy údajov o dopytovanom motorovom vozidle: DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE, DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE SR, EČV, KATEGÓRIA, MAX. RÝCHLOSŤ, OBCH. NÁZOV, ZNAČKA, RAFIKY, PNEUMATIKY, ALTERNATÍVNE PNEUMATIKY, ČÍSLO EOE, ČÍSLO OE, ČÍSLO OEV, ČÍSLO POE, ČÍSLO TP, DRUH KAROSÉRIE, DRUH PALIVA, FARBA, VÝKON, HMOTNOSŤ, PRÍPUSTNÁ HMOTNOSŤ SÚPRAVY, POČET MIEST, POČET STUPŇOV, TOV ZNAČKA, TYP VARIANT VERZIA, VIN, OBJEM, PREVODOVKA, za predpokladu, že tieto údaje o konkrétnom dopytovanom motorovom vozidle existujú a sú dostupné Poskytovateľovi.

 7. Poskytovateľ vytvorí každému klientovi užívateľské konto, a to na základe vyplnenia registračného formulára ešte pred zaplatením ceny za poskytnutie služby. V tomto užívateľskom konte klient bude mať k dispozícii všetky údaje o dopytovanom motorovom vozidle (tzv. report alebo volania), ktorý si bude môcť klient stiahnuť v pdf. verzii bez akéhokoľvek ďalšieho poplatku.

 8. Poskytovateľ upozorňuje potencionálneho klienta a klienta, že akékoľvek údaje o dopytovanom motorovom vozidle, ktoré získal na základe prístupu do systému, slúžia výlučne na informatívny účel a tieto údaje nemôžu byť použité na komerčné účely a tak isto nie sú použiteľné pre právne úkony.

 9. Systém klienta po vyčerpaní 80% predplatenej služby, teda úspešných volaní na túto skutočnosť upozornení. Taktiež bude klient upozornený po vyčerpaní celého balíka služieb. V prípade úplného vyčerpania balíka služieb dôjde k vypnutiu volania cez API a služba nebude fungovať do času obnovenia balíka ďalšou úhradou.

Článok IV

Platby

 1. Bankový účet Poskytovateľa je vedený v FIO banke číslo tohto bankového účtu (IBAN) je: SK90 8330 0000 0025 0052 8687.

 2. Potencionálny klient alebo klient za účelom zaplatenia služby môže využiť niektorú z dostupných platobných brán na Stránke Poskytovateľa. Zvolenie platobnej brány je predpokladom dokončenia elektronickej objednávky. Platba cez platobnú bránu nie je Poskytovateľom žiadnym spôsobom spoplatnená.

 3. V prípade, ak by potencionálny klient alebo klient chcel Poskytovateľovi zaplatiť cenu za poskytnutie služby iným spôsobom ako platobnou bránou dostupnou na Stránke Poskytovateľa, potencionálny klient je oprávnený kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovej adrese: info@databazavozidiel.sk

 4. Po vykonaní platby Poskytovateľ zašle klientovi na e-mail uvedený pri registrácii potvrdenie o platbe, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, identifikáciu klienta, identifikačné číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky, názov zaplatenej služby (overenie motorového vozidla), množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu objednanej služby.

 5. V prípade, ak klient bude chcieť kontaktovať Poskytovateľa, po odoslaní objednávky, môže využiť zákaznícku podporu uvedenú v bode 7 čl. I. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 6. Úhrada za balík služieb je koncipovaná ako jednotková cena za mesiac, ktorá sa na mesačnej báze ako pravidelná a opakujúca platba bude automaticky zúčtovávať z účtu klienta. Klient voľbou balíka služieb teda berie na vedomie a súhlasí, že jednotková cena balíka služieb predstavuje cenu za jeden mesiac.

 7. Kým klient nezruší poskytovanie služby, tak dochádza k automatickému predlžovaniu platnosti zmluvy o ďalší mesiac s povinnosťou úhrady za zvolený balík služieb. Táto úhrada za každý nový mesiac poskytovania služby bude automaticky zúčtovaná z účtu klienta, čo klient voľbou balíka berie na vedomie a s týmto postupom výslovne súhlasí.

Článok V.

Cenník

 1. Pre účely cenníka Poskytovateľa sa pod pojmom poskytnutie služby uvedenej v čl. III týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie Balík volaní. Ceny uvedené v Cenníku sú konečné a k týmto cenám Poskytovateľ nebude prirátavať žiadne poplatky.

 2. Cena za jednotlivé balíky služieb sú uvedené na stránke poskytovateľa, pričom poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cien, ktoré sa stávajú platnými a účinným odo dňa ich zverejnenia na stránke poskytovateľa.

 3. Klient po uhradení ceny za balík služieb, môže túto službu využiť do 12 mesiacov odo dňa uhradenia tejto ceny. Po tejto dobe nie je možné zaplatenú službu využiť. V prípade, ak klient nevyužije zaplatenú službu do tejto doby, Poskytovateľ cenu za zaplatenú ale nevyužitú službu klientovi nevráti.

 4. Všetky vyššie uvedené informácie sú zverejnené aj v graficky znázornenom cenníku, ktorý je pre potencionálnych klientov a klientov dostupný na Stránke.

 

Článok VI

Zodpovednosť Poskytovateľa za poskytnuté služby. Reklamácie

 1. Poskytovateľ upozorňuje potencionálnych klientov a klientov, že za účelom poskytnutia maximálneho množstva informácií vo vzťahu k dopytovaným motorovým vozidlám, poskytovateľ spolupracuje s tretími osobami – partnermi pôsobiacimi v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí. Ide predovšetkým o partnerov z oblasti autoservisu, predajcov vozidiel, leasingové spoločnosti, poisťovne, notárske komory a iné firmy pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu.

 2. Poskytovateľ upozorňuje potencionálnych klientov a klientov, že informácie uvedené v systéme sú poskytované na základe informácií, ktoré majú k dispozícii partneri uvedení v bode 1 bez možnosti Poskytovateľa overiť ich správnosť a úplnosť. Poskytovateľ neberie na seba žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií uvedených v systéme.

 3. Na základe a v súvislosti s informáciami uvedenými v bode 1 a 2 klient je oprávnený podať Poskytovateľovi reklamáciu elektronicky na e-mail: info@databazavozidiel.sk osobne alebo doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovateľa, a to bezodkladne, a to najmä v súvislosti s tým, ak Poskytovateľ neposkytne klientovi zaplatenú službu po tom, čo klient požiadal o volanie. V prípade uplatnenia reklamácie Poskytovateľ vydá klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie.

 4. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví poskytovateľ reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Výsledkom reklamačného konania môže byť odmietnutie reklamácie, dodatočné poskytnutie služby alebo vrátenie zaplatených peňazí klientovi. O vybavení reklamácie Poskytovateľ je povinný vydať písomný doklad. V prípade, ak klient oznámi Poskytovateľovi, že nemá záujem na poskytnutí služby, a Poskytovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, Poskytovateľ vráti klientovi bez akéhokoľvek poplatku finančné prostriedky vo výške ceny, ktorú klient zaplatil za poskytnutie reklamovanej služby, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od vybavenia reklamácie. V prípade, ak výsledkom reklamačného konania bude dodatočné sprístupnenie služby klientovi, Poskytovateľ túto službu poskytne klientovi okamžite po vybavení reklamácie.

 5. Doklad o vybavení reklamácie zasiela Poskytovateľ klientovi na jeho e-mail uvedený pri registrácii, okrem prípadu, ak by klient výslovne oznámil Poskytovateľovi, že žiada zaslať doklad o vybavení reklamácie na ním uvedenú adresu.

 6. Poskytovateľ je oprávnený reklamáciu zamietnuť, iba ak by zistil, že (i) klientovi bola zaplatená služba riadne poskytnutá, (ii) Poskytovateľ informoval klienta, že službu nebude možné využiť z technických dôvodov v určitom časovom horizonte, (iii) na strane Poskytovateľa nedošlo k žiadnemu technickému zlyhaniu.

 7. V prípade, ak Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v lehote uvedenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach, klient je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, a to elektronicky na e-mail: info@databazavozidiel.sk spôsobom uvedeným v bode 2 čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok VII.

Právo odstúpiť od zmluvy

 1. Okrem prípadu uvedeného v bode 7 čl. VI. týchto všeobecných obchodných podmienok klient má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od zaplatenia ceny za poskytnutie služby, a to aj bez uvedenia dôvodu, a to elektronicky na e-mail: info@databazavozidiel.sk. Lehota sa považuje za zachovanú aj v tom prípade, ak v posledný deň lehoty klient zaslal odstúpenie od zmluvy na vyššie uvedený e-mail Poskytovateľa.

 2. odstúpení musí byť uvedený dátum, meno (resp. obchodné meno) klienta, adresa trvalého pobytu (resp. sídlo) klienta, ktorý odstupuje od zmluvy s nasledovným textom: „týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby, ktorú som si zaplatil u Poskytovateľa dňa ..............“. Poskytovateľ akceptuje aj akýkoľvek iný prejav, z ktorého bude jednoznačná vôľa klienta odstúpiť od zmluvy. Klient, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj tak, že zašle na hore uvedenú e-mailovú adresu Poskytovateľa vyplnený formulár, ktorý klient si môže stiahnuť tu: info@databazavozidiel.sk

 3. V prípade, ak klient zaplatí cenu za službu podľa Cenníka Poskytovateľa a po tomto zaplatení úplne využije službu, ktorú zaplatil, platí, že Poskytovateľ poskytol túto službu klientovi s jeho výslovným súhlasom. Poskytovateľ klienta poučuje, že vyjadrením tohto súhlasu, klient stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom alebo čiastočnom poskytnutí služby (vzhľadom na jej priebežný charakter poskytovania), ak došlo k úplnému alebo čiastočnému poskytnutiu zaplatenej služby. Pod čiastočným poskytnutím služby sa rozumie vykonanie aspoň jedného úspešného volania podľa týchto VOP.

 4. V prípade, ak klient odstúpi od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1 a nevyužije zaplatenú službu, Poskytovateľ mu vráti cenu, ktorú klient zaplatil, a to do 7 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Poskytovateľ vráti peniaze klientovi bez akéhokoľvek poplatku, a to na bankový účet, z ktorého klient zaplatil cenu za službu.

 5. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 6. Ustanovenia čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok VIII.

Cookies

 1. Stránka využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie Stránky. Cookies uľahčujú tak používanie Stránky a zlepšujú jej výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania Stránky, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.

 2. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Stránky.

 3. Poskytovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov – klientov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na Stránku. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Poskytovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. V rámci tohto procesu je IP adresa užívateľa - klienta zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita užívateľa - klienta teda zostáva neznáma. Užívateľ má právo na informácie o použití IP adries.

 4. Poskytovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním Stránky (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostala), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Stránky. Poskytovateľ registruje každý prístup na Stránku a každý dopyt na umiestnené súbory.

Článok IX.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Stránke. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klienta na účely registrácie a poskytovania služieb podľa týchto Obchdoných podmienok na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Klientom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klienta aj na účely registrácie a s tým súvisiacich služieb na základe prejavu vôle Klienta k registrácii na danej stránke podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť registrácie a uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

2. Poskytovateľ Klienta informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Klient kedykoľvek oznámiť Poskytovateľovi zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu. Posktovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Poskytovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona, ďalej budú dané údaje sprístupnené Poskytovateľovi, správcom serveru, účtovníkovi.

3. Klient poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené príjemcom - tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu. Klient, ktorého osobné údaje sú spracúvané Poskytovateľom, má právo od Poskytovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Klient má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Klienta v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

4. Údaje o Klientoch použije Poskytovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Klienta, názov spoločnosti, IČO a adresu, prípadne ďalšie údaje, ktoré si Klient zadal sám pri registrácii alebo používaní služieb alebo vo svojom používateľskom konte.

5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou poskytovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

6. Klient má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jeho osobných údajov poskytovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov poskytovateľovi poštou alebo e-mailom.

8. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podpisom tejto zmluvy Klient Poskytovateľa udeľuje svoj súhlas Poskytovateľovi so spracovaním údajov partnera a jeho klientov v rozsahu, v akom sú špecifikované v tomto článku na účel vytvorenia užívateľského konta pre Klienta a na účel poskytnutia služby podľa Zmluvy, po dobu existencie tohto konta, resp. po dobu platnosti Zmluvy.

9. Údaje sú spracované v Informačnom systéme, ktorý je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“). Všetky údaje, ktoré partner Poskytovateľa poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a údajov dotknutých osôb.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2. Poskytovateľ má právo meniť, aktualizovať a inak modifikovať služby Stránky bez predchádzajúceho upozornenia Klientov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Klientov.

 

3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na stránke alebo z dôvodu potrieb Poskytovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Klient je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Klient pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Poskytovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

 

V Bratislave, dňa 01.12.2021